Váš košík zápůjčky je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky

Toto znění Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) o pronájmu gastronomického vybavení (dále jen „vybavení“) a zajištění doprovodných služeb, je nedílnou součástí Nájemní smlouvy – Zápůjčky inventáře, uzavřené mezi pronajímatelem MAXIMUM Services, s.r.o., se sídlem Praha 9, Slaviborské náměstí 20/1, PSČ 196 00, IČO 05574064, DIČ CZ05574064 a nájemcem (zákazníkem).

 1. Smluvní strany pronajímatel (Maximum Services s.r.o.) a nájemce (zákazník) se zavazují, že tyto „VOP“ budou závazné pro veškeré právní vztahy, které mezi nimi v budoucnu vzniknou a pro veškeré jednotlivé Nájemní smlouvy – Zápůjčky inventáře, které budou mezi smluvními stranami v budoucnu uzavřeny. Má se za to, že tyto obchodní podmínky jsou druhé smluvní straně známy v případě, že se již jednou staly součástí Nájemní smlouvy - Zápůjčky inventáře uzavřené, nebo na ně pronajímatel odkázal internetovým odkazem uvedeným v emailu, nebo na internetových stránkách pronajímatele.

Dále se má za to, že se smluvní strany seznámily s „VOP“, řádně si přečetly jejich obsah a plně bez výhrad s „VOP“ souhlasí. Veškerá ustanovení těchto „VOP“ považují za vyvážená a spravedlivá.

Smluvní strany se dohodly, že právní vztah založený těmito „VOP“ se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

 1. Pro spory vzešlé z těchto „VOP“ je místně příslušný soud v místě sídla pronajímatele. V záležitostech, které nejsou Nájemní smlouvou – Zápůjčkou inventáře těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

„VOP“ jsou k dispozici na www.maximuminventory.cz/article/obchodni-podminky

 1. Předmětem nájmu dle Nájemní smlouvy – Zápůjčky inventáře, je gastronomické vybavení, specifikované v nájemní smlouvě, dále označované jen jako „vybavení“. Pronajímatel prohlašuje, že pronajaté „vybavení“ je způsobilé k obvyklému užívání a splňuje právoplatné normy.
 2. Nájemce je povinen zajistit oprávněnou osobu pro podpis Nájemní smlouvy - Zápůjčky inventáře při převzetí, nebo i vrácení „vybavení“ ve sjednaném termínu, pokud není sám tomuto přítomen. Oprávněná osoba svým podpisem potvrzuje, že „vybavení“ je v řádném stavu, způsobilém užívání při převzetí a přejímá v zastoupení nájemce. Nájemce, nebo oprávněná osoba stvrzuje podpisem Nájemní smlouvy - Zápůjčky inventáře, že převzal vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a že byl poučen o způsobu jeho užívání.
 3. V případě, že nájemce, který objednává a půjčuje „vybavení“ pro jiný subjekt/osobu, který/á má být uveden/a na faktuře jako odběratel, bere na vědomí, že pokud tento subjekt/osoba odmítne fakturu uhradit, bude zápůjčka „vybavení“ přefakturována na nájemce/objednatele, který objednal zapůjčení „vybavení“ emailem, ústně, telefonicky, nebo přes webové stránky.
 4. Na základě zaslané nabídky v případě zájmu klient „vybavení“ závazně objedná. Nabídka se má automaticky za odmítnutou v den zápůjčky, pokud ji nejdéle 24 hodin před požadovaným termínem vyexpedování klient nepotvrdí, písemně emailem. Potvrzením nabídky se má nabídka za závazně objednanou. Závaznou objednávku „vybavení“ je nutné učinit písemně – emailem, nebo přes webové stránky, nebo ústně - telefonicky a poté písemně potvrdit emailem, nejpozději 24 hodin před plánovaným vyzvednutím/návozem „vybavení“. V opačném případě, nemůžeme garantovat dobu vyřízení objednávky. V objednávce musí být uvedeny platné a správné fakturační údaje, kontaktní osoba – osoba odpovědná za převzetí „vybavení“, kontaktní telefon na nájemce, místo, čas a datum závozu i odvozu „vybavení“, nebo čas a datum vyzvednutí a vrácení „vybavení“ zpět do skladu, Panelová 406, Satalice.
 5. Sklad pro vyzvednutí, či vrácení inventáře se nachází na adrese : Panelová 406, Praha 9 – Satalice.

Otevírací doba PO – NE 8.00 hod – 18.00 hod. V otevírací době skladu je nás možné kontaktovat na tel: +420 734 259 410.

Ve skladu není možné platit platební kartou, platby pouze v hotovosti.

 1. O zjištěných závadách na „vybavení“ při převzetí je nájemce povinen okamžitě informovat pronajímatele, který tyto závady odstraní.
 2. Nájemce je oprávněn užívat „vybavení“ pouze k účelu, k němuž je výrobcem určeno a dle návodu použití s dodržením bezpečnostních, hygienických norem a pravidel. Při používání „vybavení“ musí vhodným zacházením s „vybavením“ předcházet jeho poničení nebo zničení.
 3. Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na pronajatém „vybavení“. Nájemce je povinen zajistit pronajaté „vybavení“ proti odcizení či poškození během doby pronájmu. Po dobu zápůjčky „vybavení“ nájemce přebírá plnou zodpovědnost za „vybavení“. Předmět zápůjčky není pojištěn.
 4. V případě, že nájemce ani jeho zástupce není na místě ukončení pronájmu v dohodnuté době a tudíž nestvrdí ukončení pronájmu „vybavení“ podpisem do Nájemní smlouvy - Zápůjčky inventáře, nájemce přebírá zodpovědnost za případné zjištěné škody na předmětu pronájmu vzniklé v době pronájmu a to v plné výši a je povinen škody pronajímateli uhradit. V případě, že nájemce odmítne Nájemní smlouvu - Zápůjčku inventáře (vratku) podepsat, je oprávněn pronajímatel přizvat k předání předmětu pronájmu a provedení soupisu závad a poškození svědka, který svým podpisem stvrdí správnost předávacího protokolu na konci pronájmu. K námitkám nájemce v tomto případě nebude následně přihlíženo.
 5. Nájemce je srozuměn s tím, že v případě prodlení s vrácením pronajatého „vybavení“ je pronajímatel oprávněn bez dalšího domáhat se jeho vydání cestou občanského soudního řízení a případně trestního řízení; Nájemci bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,5% denně z hodnoty celkového nájemného za nájem poskytnutého „vybavení“.
 6. V případě dovozu či odvozu „vybavení“ pronajímatelem, se lhůta dodání prodlužuje v případě vyšší moci, stávek, výluky a v případě neočekávaných překážek, nezapříčiněných pronajímatelem.
 7. Nájemce bere na vědomí, že při odvozu „vybavení“ pronajímatelem z prostor určených nájemcem, bude „vybavení“ odepsáno až ve skladu pronajímatele. Řidič dopravy nemá povinnost počítat vrácené „vybavení“.
 8. Cena za dopravu zahrnuje pouze vyložení vybavení z auta na chodník. Stěhování či instalace/deinstalace do nájemcem určených prostor se řeší individuálně a za příplatek.
 9. Nájemce je oprávněn užívat „vybavení“ pouze k účelu, k němuž je výrobcem určeno a dle návodu použití s dodržením bezpečnostních, hygienických norem, pravidel, a předcházet jeho zničení.
 10. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém „vybavení“ jakékoli změny či úpravy.
 11. Provede-li nájemce na předmětu pronájmu úpravy bez souhlasu pronajímatele, je nájemce povinen uhradit pronajímateli případné snížení hodnoty „vybavení“, nebo náklady spojené s jejich odstraněním. Případné zvýšení hodnoty „vybavení“ vzniklé úpravami bez písemného souhlasu pronajímatele, jdou k dobru pronajímatele bez nároku na náhradu výdajů nájemci.
 12. Nájemce není oprávněn dále pronajímat, zapůjčit či přenechat k užívání půjčené „vybavení“ jiným právnickým nebo fyzickým osobám.
 13. Pronajaté vybavení zůstává po celou dobu pronájmu majetkem pronajímatele.
 14. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou v Nájemní smlouvě – Zápůjčce inventáře.
 15. Pokud bude zjištěno při vrácení „vybavení“ poškození (náklady na opravu poškozeného kusu „vybavení“, by byly vyšší než 60% momentální nákupní ceny „vybavení“), zničení či ztráta „vybavení“ je nájemce povinen uhradit pronajímateli peněžní částku rovnající se momentální nákupní ceně zničeného, poškozeného, či ztraceného „vybavení“.
 16. V případě, že při vrácení „vybavení“ je zjištěno, že některé „vybavení“ chybí, je nájemce s tímto seznámen (telefonicky, emailem), zda nedohledá chybějící „vybavení“, v případě, že nebude „vybavení“ dohledáno a vráceno, bude mu vyfakturována ztrátová cena = momentální nákupní cena „vybavení“.
 17. Vrácené prádlo pronajímatel posoudí po návratu z prádelny. Vyskytují-li se na něm neodstranitelné skvrny či je roztrženo, nebo poškozeno, je oprávněn prádlo vrátit nájemci. V takovém případě se postupuje jako při jeho ztrátě a nájemci bude účtována peněžní částka rovnající se momentální nákupní ceně poškozeného, či ztraceného prádla.
 18. Pokud nájemce vrátí vybavení později než do 12 hodin dne následujícího po dni skončení nájmu dle nájemní smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy a nájemce je v takovém případě povinen platit nájemné v plné výši s přirážkou ve výši 100 % za každý i započatý den.
 19. Nájemce je povinen neprodleně oznámit poškození, zničení či ztrátu „vybavení“ na místní oddělení Police ČR a pronajímateli a dále se řídit pokynů Policie ČR a pronajímatele.
 20. Za pronájem „vybavení“ je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele (nebo dle individuálně domluvené ceny), platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Nájemné se hradí za každý den pronájmu vybavení (jedním dnem se rozumí doba 24 hodin od okamžiku předání a převzetí zboží) s výjimkou dne, v němž bylo vybavení předáno nájemci, stalo-li se tak po 12 hod. Nájemné za celou sjednanou dobu uhradí nájemce, pronajímateli předem při uzavření smlouvy hotově (není-li domluveno jinak).
 21. Pronajímatel má právo požadovat po nájemci platbu formou zálohy. Při uzavření Nájemní smlouvy – Zápůjčky inventáře může nájemce složit u pronajímatele zálohu ve výši dle příslušného ceníku pronajímatele (není-li domluveno jinak), platného ke dni uzavření smlouvy. Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené záloze veškeré své peněžíte pohledávky za nájemce, vyplývající z uzavřené Nájemní smlouvy – Zápůjčky inventáře.
 22. V případě platby na fakturu, pronajímatel zašle nájemci daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty. Nájemce provádí úhrady bezhotovostním převodem na účet pronajímatele a to na základě daňového dokladu označeného číslem. Toto číslo používá nájemce jako variabilní symbol. Daňový doklad je považován za uhrazený v den, kdy je částka připsána na účet pronajímatele. Doba splatnosti je 14 dní ode dne vystavení daňového dokladu. Jiná splatnost musí být písemně potvrzena pronajímatelem v objednávce.
 23. V případě pozdní úhrady je nájemce povinen uhradit pronajímateli úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Nájemce je povinen platit veškeré náklady pronajímatele spojené s vymáháním svých pohledávek vůči nájemci.
 24. V případě prodlení nájemce s úhradou jakýchkoliv splatných závazků vůči pronajímateli je pronajímatel oprávněn pozastavit dodávky „vybavení“ a to až do vyřešení dané situace dohodou a platbou za dlužné závazky.
 25. Veškeré písemnosti se považují za doručené dnem jejich doručení příjemci, případně uplynutím odběrové lhůty pro uložení zásilky na příslušné poště. V případě, že adresát odmítne přijmout doručovanou písemnost, považuje se tato písemnost za doručenou dnem, kdy bylo její přijetí odmítnuto.
 26. Nájemce svým podpisem Nájemní smlouvy – Zápůjčky inventáře potvrzuje, že veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé.
 27. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné Nájemní smlouvy – Zápůjčky inventáře a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).