Váš košík zápůjčky je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky

Toto znění Všeobecných obchodních podmínek pronájmu gastronomického vybavení je nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu gastronomického vybavení, uzavřené mezi pronajímatelem, Vladimírem Svobodou - MAXIMUM SERVICES, se sídlem Praha 9, Křivoklátská 527, PSČ 199 00, IČO 71050761, DIČ 7707292076 a nájemcem.

 1. Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy je gastronomické vybavení, specifikované v nájemní smlouvě, dále označované jen jako „vybavení“. Pronajímatel prohlašuje, že pronajaté vybavení je způsobilé k obvyklému užívání.
 2. Pronajaté vybavení zůstává po celou dobu pronájmu majetkem pronajímatele.
 3. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou v nájemní smlouvě.
 4. Pokud nájemce vrátí vybavení později než do 12 hodin dne následujícího po dni skončení nájmu dle nájemní smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy a nájemce je v takovém případě povinen platit nájemné v plné výši s přirážkou ve výši 100 % za každý i započatý den.
 5. Za pronájem vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele (nebo dle individuálně domluvené ceny), platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Nájemné se hradí za každý den pronájmu vybavení (jedním dnem se rozumí doba 24 hodin od okamžiku předání a převzetí zboží) s výjimkou dne, v němž bylo vybavení předáno nájemci, stalo-li se tak po 12 hod. Nájemné za celou sjednanou dobu uhradí nájemce, pronajímateli předem při uzavření smlouvy (není-li domluveno jinak).
 6. Vrácené prádlo pronajímatel posoudí po návratu z prádelny. Vyskytují-li se na něm neodstranitelné skvrny či je roztrženo, je oprávněn poškozené prádlo vrátit nájemci. V takovém případě se postupuje jako při jeho ztrátě.
 7. Pří uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen složit u pronajímatele zálohu ve výši dle příslušného ceníku pronajímatele (není-li domluveno jinak), platného ke dni uzavření smlouvy. Pronajímatel tuto zálohu vrátí nájemci, jestliže nájemce splní veškeré povinnosti stanovené nájemní smlouvou, zejména vrátí-li pronajímateli v dohodnuté době nepoškozené vybavení. Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené záloze veškeré své peněžíte pohledávky za nájemce, vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy.
 8. Nájemce je oprávněn užívat vybavení pouze k účelu, k němuž je výrobcem určeno.
 9. Nájemce není oprávněn dále pronajímat zapůjčit či přenechat k užívání půjčené vybavení jiným právnickým nebo fyzickým osobám.
 10. Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na pronajatém vybavení. Podpisem potvrzení o převzetí vybavení nájemce zároveň potvrzuje, že převzal vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a že byl poučen o způsobu jeho užívání.
 11. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy.
 12. Porušení některé z povinností uvedených v čl. 4, 5, 8, 9 a 11 těchto obchodních podmínek je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.
 13. Cena za dopravu zahrnuje pouze vyložení vybavení z auta na chodník, další stěhování či instalace do přilehlých prostor se řeší individuálně a za příplatek.
 14. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že:
  • je srozuměn s tím, že v případě prodlení s vrácením pronajatého vybavení je pronajímatel oprávněn bez dalšího domáhat se jeho vydání cestou občanského soudního řízení a případně trestního řízení;
  • v případě ztráty či poškození uhradí plnou pořizovací částku nebo opravu předmětu ihned a v hotovosti;
  • uděluje pronajímateli souhlas s tím, aby shromažďoval a zpracovával ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje nájemce, uvedené v nájemní smlouvě, a to výhradně pro účely jeho vlastní podnikatelské činnosti a evidence zákazníků;
  • veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé;
  • převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky pronájmu gastronomického vybavení jakožto nedílnou součást nájemní smlouvy a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.
 15. V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou s těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.